Πολιτική απορρήτου

GDPR | Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων

H Pame Digital δεσμεύεται να προστατεύσει τυχόν προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από χρήστες, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και τη σχετική Τσέχικη Νομοθεσία. Αυτές οι πληροφορίες περιγράφουν τη διαδικασία συλλογής, αποθήκευσης και χειρισμού τέτοιων δεδομένων.

Σε συμμόρφωση με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και με τους ισχύοντες Τσέχικους κανονισμούς σχετικά με την προστασία δεδομένων, η Pame Digital σας ενημερώνει ότι θα επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από εσάς υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνος επεξεργασίας, είτε με την υποβολή αίτησης για τη χορήγηση παροχής υπηρεσίας, είτε μεταγενέστερα, περιλαμβανομένων αυτών που θα προκύψουν από τη σύναψη και λειτουργία σύμβασης(-εων) με την Pame Digital, είτε στο πλαίσιο εν γένει σχέσεων και συναλλαγών με την PameDigital, σύμφωνα με τα κατωτέρω.

1. Ποια προσωπικά σας δεδομένα συλλέγει η Pame Digital και από που

 • Δεδομένα επικοινωνίας σας: ηλεκτρονική διεύθυνση, όνομα κ.λπ. Τα δεδομένα συλλέγονται απευθείας από εσάς.
 • Η Pame Digital συλλέγει δεδομένα από τις ηλεκτρονικές και ψηφιακές υπηρεσίες της (π.χ. αναγνωριστικά cookie, διευθύνσεις IP, δεδομένα τοποθεσίας κ.λπ.) όπως ορίζεται στους όρους χρήσης τους.

Σε περίπτωση που μας παρέχετε προσωπικά δεδομένα τρίτων προσώπων, θα πρέπει να έχετε εξασφαλίσει τη σχετική συγκατάθεσή τους και να τους έχετε παραπέμψει στην παρούσα ενημέρωση της Pame Digital.

2. Η Pame Digital συλλέγει δεδομένα για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της. Οι πληροφορίες που συλλέγουμε χρησιμοποιούνται για διάφορους σκοπούς, όπως η παροχή εξατομικευμένων υπηρεσιών, τα αναλυτικά στοιχεία και η επικοινωνία με τους πελάτες.

Η Pame Digital συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα: Η εν λόγω επεξεργασία των υπό 1. δεδομένων εξυπηρετεί σκοπούς, όπως:

 • Την ταυτοποίησή σας και την επικοινωνία μαζί σας κατά το στάδιο τόσο της προσυμβατικής, όσο και της συμβατικής σχέσης μαζί σας, καθώς και οποιασδήποτε άλλης συναλλαγής σας με την Pame Digital.
 • Την κατάρτιση της σύμβασης με εσάς, την εκτέλεσή της και γενικά την ομαλή λειτουργία της και την εκπλήρωση των εντεύθεν υποχρεώσεων της Pame Digital προς εσάς.
 • Για σκοπούς εννόμων συμφερόντων της Pame Digital ή τρίτου. Η εν λόγω επεξεργασία των υπό 1. δεδομένων εξυπηρετεί σκοπούς όπως την ασφάλεια των συστημάτων πληροφορικής, των εγκαταστάσεων και περιουσιακών στοιχείων της Pame Digital, την προάσπιση των νομίμων δικαιωμάτων και συμφερόντων της Pame Digital, την ενημέρωση ή/και τη συμμετοχή σας σε προωθητικές ενέργειες για νέα προϊόντα ή/και υπηρεσίες, εφόσον δεν έχει επιλεχθεί για την εν λόγω επεξεργασία ως νόμιμη βάση η συγκατάθεσή σας. Της επεξεργασίας αυτής προηγείται στάθμιση ότι έναντι των συμφερόντων της Pame Digital δεν υπερισχύει το συμφέρον ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και οι ελευθερίες σας που επιβάλλουν την προστασία των δεδομένων σας.
 • Με τη συγκατάθεσή σας. Σε περιπτώσεις που σας έχουμε ζητήσει και έχουμε λάβει τη συγκατάθεσή σας η επεξεργασία των υπό 1. δεδομένων βασίζεται στη συγκατάθεση αυτή. Στις περιπτώσεις αυτές έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, χωρίς, ωστόσο, να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας προ της ανάκλησής της.

3. Ποιοι είναι οι αποδέκτες των δεδομένων σας

Κατά την εκπλήρωση των συμβατικών και νόμιμων/κανονιστικών υποχρεώσεών της Pame Digital, την εξυπηρέτηση των έννομων συμφερόντων της , καθώς και στις περιπτώσεις που η Pame Digital είναι εξουσιοδοτημένη ή έχει λάβει τη συγκατάθεσή σας, αποδέκτες των δεδομένων σας μπορεί για παράδειγμα να είναι οι κατωτέρω:

 • Οι υπάλληλοι της Pame Digital οι οποίοι είναι αρμόδιοι για την αξιολόγηση των αιτημάτων σας, τη διαχείριση και λειτουργία της σύμβασης (-εων) με την Pame Digital, για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτή (-ές), καθώς και των σχετικών υποχρεώσεων που επιβάλλονται από το νόμο.
 • Εποπτικές, ανεξάρτητες, δικαστικές, εισαγγελικές, δημόσιες ή/και λοιπές αρχές ή φορείς ή μέρη στα οποία έχει ανατεθεί έλεγχος/παρακολούθηση των δραστηριοτήτων της Pame Digital στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

4. Μπορεί η Pame Digital να διαβιβάζει τα δεδομένα σας σε τρίτες χώρες (εκτός Ε.Ε.)

 • Η Pame Digital δε διαβιβάζει κανένα από τα δεδομένα σας σε τρίτες χώρες εκτός Ε.Ε.
 • Η Pame Digital χρησιμοποιεί πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης για τη διαφήμιση των υπηρεσιών και των προϊόντων της. Η Pame Digital δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα (όπως η διεύθυνση IP) που συλλέγονται από εξωτερικούς ιστότοπους (κοινωνικά δίκτυα) που είναι ενσωματωμένοι στις σελίδες μας.

5. Πόσο καιρό θα διατηρεί η Pame Digital τα δεδομένα σας;

Σε περίπτωση που συνάψετε σύμβαση με την Pame Digital, τα προσωπικά σας δεδομένα θα τηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής. Σε κάθε περίπτωση λήξης της σύμβασης η Pame Digital δύναται να τηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα μέχρι τη συμπλήρωση του κατά το νόμο χρόνου της γενικής παραγραφής των αξιώσεων, δηλαδή μέχρι είκοσι (20) έτη από την με οποιονδήποτε τρόπο λήξη αυτής.

6. Τι δικαιώματα έχετε για την προστασία των δεδομένων σας

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 1. Να γνωρίζετε τις κατηγορίες των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούμε και επεξεργαζόμαστε, την προέλευσή τους, τους σκοπούς επεξεργασίας αυτών, τις κατηγορίες των αποδεκτών τους, τον χρόνο τήρησής τους, καθώς και τα σχετικά σας δικαιώματα (δικαίωμα πρόσβασης).
 2. Να ζητήσετε τη διόρθωση ή/και τη συμπλήρωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, ώστε να είναι πλήρη και ακριβή (δικαίωμα διόρθωσης), προσκομίζοντας κάθε απαραίτητο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ή ανάγκη διόρθωσης ή συμπλήρωσης.
 3. Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας (δικαίωμα περιορισμού).
 4. Να εναντιωθείτε σε οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούμε (δικαίωμα εναντίωσης).
 5. Να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων από τα αρχεία που τηρούμε (δικαίωμα στη λήθη).
 6. Να ζητήσετε τη μεταφορά των δεδομένων σας από την Pame Digital, σε οποιονδήποτε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας (δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων).
 7. Να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.uoou.cz), εφόσον θεωρείτε ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά σας με οποιονδήποτε τρόπο.

Τέλος, κατά την πρόσβασή σας στην Ιστοσελίδα μπορείτε να επιλέξετε αν επιθυμείτε να συλλέγονται cookies* .

7. Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθύνεστε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο hello@pamedigital.com.

Η Pame Digital θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απαντήσει στο αίτημά σας εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί για εξήντα (60) επιπλέον ημέρες, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο κατά την απόλυτη κρίση της Pame Digital λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων. Η Pame Digital θα σας ενημερώσει σε κάθε περίπτωση παράτασης της προθεσμίας εντός τριάντα (30) ημερών.

Η ανωτέρω υπηρεσία παρέχεται από την Pame Digital δωρεάν. Σε περίπτωση ωστόσο που τα αιτήματα του Πελάτη είναι προδήλως αβάσιμα, υπερβολικά ή επαναλαμβανόμενα, η Pame Digital δύναται είτε να επιβάλλει στον Πελάτη την καταβολή εύλογου τέλους, ενημερώνοντάς τον σχετικά, είτε να αρνηθεί να ανταποκριθεί στο αίτημα/στα αιτήματά του.

8. Ενημέρωση Προστασίας Δεδομένων

Μπορείτε να ενημερωθείτε για ζητήματα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου hello@pamedigital.com.

9. Πώς προστατεύει η Pame Digital τα προσωπικά σας δεδομένα

Η Pame Digital εφαρμόζει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων σας, τη διασφάλιση του απόρρητου, της επεξεργασίας τους και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλης μορφής αθέμιτη επεξεργασία.

10. Δήλωση απορρήτου του Calendly

Χρησιμοποιούμε το Calendly για να προγραμματίζουμε ραντεβού και συναντήσεις με τους επισκέπτες του ιστότοπού μας. Όταν χρησιμοποιείτε το Calendly για να προγραμματίσετε ένα ραντεβού μαζί μας, συλλέγουμε το όνομά σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον αριθμό τηλεφώνου και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία παρέχετε. Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για να προγραμματίσουμε και να επιβεβαιώσουμε τα ραντεβού μαζί σας και για να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με τα ραντεβού σας. Διατηρούμε αυτές τις πληροφορίες για 360 ημέρες.

Εάν θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση, να ενημερώσετε ή να διαγράψετε τις πληροφορίες σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση hello@pamedigital.com. Μπορείτε επίσης να εξαιρεθείτε από τη συλλογή δεδομένων, μη χρησιμοποιώντας το Calendly για να προγραμματίσετε ένα ραντεβού μαζί μας.

Σημειώστε ότι δεσμευόμαστε να προστατεύουμε το απόρρητο των δεδομένων σας και να συμμορφωνόμαστε με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς σχετικά με τη συλλογή δεδομένων και το απόρρητο. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή ανησυχίες σχετικά με την πολιτική απορρήτου μας ή τις πρακτικές συλλογής δεδομένων, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση hello@pamedigital.com.

Σημειώστε ότι το Calendly συλλέγει επίσης προσωπικές πληροφορίες από τους επισκέπτες που χρησιμοποιούν τους συνδέσμους προγραμματισμού ή τα widgets στον ιστότοπό μας. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου του Calendly, ανατρέξτε στην πολιτική απορρήτου του στη διεύθυνση https://calendly.com/pages/privacy.

*Cookies και ο ιστότοπός μας

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies, τα οποία είναι τεχνολογίες αναγνώρισης που λαμβάνει ο υπολογιστής σας όταν επισκέπτεστε ορισμένους ιστότοπους. Δεν ταυτοποιούμε ή συσχετίζουμε αυτές τις πληροφορίες με οποιαδήποτε στοιχεία πελατών που υποβάλλετε στην pame digital.

Cookies που χρησιμοποιούνται στον ιστότοπο:

 • Προτιμήσεις χρήστη – τα θέτουμε για να προσαρμόσουμε τις προτιμήσεις σας στον ιστότοπο, για παράδειγμα απορρίπτοντας ένα αναδυόμενο παράθυρο για να μην εμφανιστεί ξανά στο πρόγραμμα περιήγησής σας ή ρυθμίζοντας τις προτιμήσεις σας για τη ζωντανή συνομιλία.
 • Ανάλυση – τα χρησιμοποιούμε για να κατανοήσουμε πώς χρησιμοποιείται ο ιστότοπος, προκειμένου να βελτιώσουμε την εμπειρία του χρήστη. Τα δεδομένα χρήστη σας είναι όλα ανώνυμα. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη θέση της Google σχετικά με το απόρρητο όσον αφορά την υπηρεσία ανάλυσης στη διεύθυνση https://policies.google.com/privacy?hl=el-GR
 • AdWords: Χρησιμοποιώντας τον κώδικα του Google AdWords είμαστε σε θέση να δούμε ποιες σελίδες βοήθησαν να οδηγηθούν σε υποβολές φόρμας επικοινωνίας. Αυτό μας επιτρέπει να αξιοποιήσουμε καλύτερα τον προϋπολογισμό μας για την πληρωμένη αναζήτηση. Καταγράφουμε επίσης πότε οι χρήστες βλέπουν συγκεκριμένες σελίδες, επιτρέποντάς μας να παρέχουμε στο μέλλον στοχευμένη διαφήμιση.
 • Cookies τρίτου μέρους: Χρησιμοποιούμε μια σειρά από εξωτερικές διαδικτυακές υπηρεσίες. Για παράδειγμα, για την προβολή βίντεο χρησιμοποιούμε το YouTube και το Vimeo και για να ενθαρρύνουμε τις κοινωνικές κοινοποιήσεις χρησιμοποιούμε τα κουμπιά like και share των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Δεν μπορούμε να αποτρέψουμε αυτούς τους ιστότοπους ή εξωτερικούς τομείς από το να θέτουν τα δικά τους cookies και να συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τη χρήση σας. Εάν δεν έχετε συνδεθεί σε αυτές τις εξωτερικές υπηρεσίες, τότε δεν θα γνωρίζουν ποιος είστε, αλλά είναι πιθανό να συλλέγουν ανώνυμες πληροφορίες χρήσης, π.χ. αριθμό προβολών, αναπαραγωγών, φορτώσεων κ.λπ.

Το πρόγραμμα περιήγησής σας μπορεί να είναι ρυθμισμένο να δέχεται αυτόματα τα cookies, αλλά μπορεί να αλλάξει ώστε να τα απορρίπτει. Εάν δεν θέλετε να λαμβάνετε cookies, μπορείτε να τροποποιήσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας έτσι ώστε να σας ειδοποιεί όταν του αποστέλλονται cookies ή μπορείτε να αρνηθείτε τα cookies εντελώς. Μπορείτε επίσης να διαγράψετε τα cookies που έχουν ήδη οριστεί. Η ενότητα “Βοήθεια” της γραμμής εργαλείων των περισσότερων προγραμμάτων περιήγησης θα σας ενημερώσει πώς να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας ώστε να αποτρέπει την εμφάνιση νέων cookies ή να απενεργοποιεί εντελώς τα cookies, ή θα πρέπει να περιηγηθείτε στον ιστότοπο χρησιμοποιώντας τη ρύθμιση ανώνυμης χρήσης του προγράμματος περιήγησής σας (που ονομάζεται “Incognito” στο Chrome, “InPrivate” για τον Internet Explorer, “Private Browsing” στον Firefox και τον Safari). Για περισσότερη βοήθεια, το www.aboutcookies.org περιέχει πληροφορίες σχετικά με το πώς να το κάνετε αυτό σε μια μεγάλη ποικιλία επιτραπέζιων προγραμμάτων περιήγησης.

Αλλαγές στην παρούσα πολιτική

Η Pame digital μπορεί να τροποποιεί την παρούσα Δήλωση απορρήτου κατά καιρούς, ώστε να αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες πρακτικές μας για την προστασία του απορρήτου. Θα πρέπει να ελέγχετε αυτή τη σελίδα από καιρό σε καιρό για να βεβαιωθείτε ότι είστε ικανοποιημένοι με τυχόν αλλαγές. Όλες οι αλλαγές αντικατοπτρίζονται με την ημερομηνία ενημέρωσης.

Ημερομηνία: 10/03/2023