Όροι & Προϋποθέσεις

Ορισμοί

Η παρούσα συμφωνία, όπως τροποποιείται εκάστοτε, ισχύει για όλες τις πωλήσεις αγαθών και την παροχή όλων των υπηρεσιών από τον Προμηθευτή προς τον Πελάτη σύμφωνα με τη συμφωνία, μαζί με οποιουσδήποτε μη εξαιρούμενους όρους και εγγυήσεις που εκφράζονται από το νόμο, αποτελεί το σύνολο της συμφωνίας μεταξύ των μερών.

 • “Συμφωνία” σημαίνει τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.
 • “Πελάτης” σημαίνει το πρόσωπο ή/και την επιχείρηση που περιγράφεται ως πελάτης στην περιοχή “Στοιχεία πελάτη” του
  δελτίου παραγγελίας, της πρότασης ή της σύμβασης.
 • “Εξουσιοδότηση” σημαίνει την αποδοχή της πρότασης μέσω της ηλεκτρονικής πύλης, την πραγματοποίηση πληρωμής ή την υπογραφή
  των εγγράφων/της σύμβασης μας.
 • ως “εργάσιμη ημέρα” νοείται κάθε ημέρα που δεν είναι Σάββατο, Κυριακή ή αργία στην Τσεχική Δημοκρατία.
 • “Χρεώσεις” σημαίνει το τίμημα μαζί με τυχόν πρόσθετες χρεώσεις που προκύπτουν από εσάς και σχετίζονται με οποιονδήποτε τρόπο με την παρούσα
  Συμφωνία και τις Υπηρεσίες.
 • “Σφάλμα” σημαίνει οποιαδήποτε έλλειψη λειτουργίας στις Υπηρεσίες που είναι το άμεσο αποτέλεσμα σφάλματος κωδικοποίησης ή σχεδιασμού από την Pame Digital.
 • “Εκπαίδευση” σημαίνει την καθοδήγηση 1 ατόμου στη λειτουργία των Υπηρεσιών με ηλεκτρονική συνάντηση με την Pame Digital, σε συμφωνημένη ώρα και ημερομηνία.
 • “Ιστοσελίδα” σημαίνει την ιστοσελίδα σας που σχεδιάστηκε, κατασκευάστηκε και φιλοξενείται σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία.
 • “Πεδίο εφαρμογής” σημαίνει το έγγραφο με τίτλο “Πεδίο εφαρμογής” που παρέχεται από την Pame Digital στον Πελάτη και το οποίο περιγράφει τις Υπηρεσίες που η Pame Digital προσφέρεται να εκτελέσει για τον Πελάτη σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία.
 • Το “εύλογο χρονικό πλαίσιο” είναι εντός 12 μηνών, ωστόσο παρατείνεται με αιτήματα, τροποποιήσεις ή καθυστερήσεις του πελάτη.
 • ως “πνευματική ιδιοκτησία” νοείται η πνευματική ιδιοκτησία που συνδέεται με τις υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων, των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, των εμπορικών σημάτων, των δικαιωμάτων σχεδιασμού και των ονομάτων χώρου, είτε είναι κατοχυρώσιμα είτε όχι και είτε είναι κατοχυρωμένα είτε όχι.

“Εμπιστευτικές πληροφορίες” σημαίνει όλες τις πληροφορίες που παρέχονται από το ένα μέρος στο άλλο σε σχέση με την παρούσα συμφωνία, όταν οι πληροφορίες αυτές χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές ή θα έπρεπε εύλογα να θεωρούνται εμπιστευτικές βάσει του πλαισίου, της φύσης ή του τρόπου αποκάλυψής τους, αλλά εξαιρουμένων:

 • τις πληροφορίες που είναι δημόσιες, εκτός από την παραβίαση της παρούσας συμφωνίας- και
 • πληροφορίες που αναπτύχθηκαν ανεξάρτητα από τρίτους.

Χωρίς περιορισμό των ανωτέρω, οι εμπιστευτικές πληροφορίες περιλαμβάνουν τους όρους της παρούσας συμφωνίας και το περιεχόμενο του πεδίου εφαρμογής.

 • “Τιμή” σημαίνει τις αμοιβές που περιγράφονται από την Pame Digital.
 • “Εσείς” και “σας” σημαίνει τον πελάτη που κατονομάζεται στην περιοχή “Στοιχεία πελάτη”.
 • “Η δική μας”, “Εμείς”, “Pame Digital” και “Εμείς” σημαίνει τον “Προμηθευτή” και τα συναφή εμπορικά σήματα και επιχειρήσεις.
 • “Ειδοποίηση ολοκλήρωσης” σημαίνει γραπτή ειδοποίηση που δίνεται από την Pame Digital στον Πελάτη και ενημερώνει ότι τα αγαθά ή οι υπηρεσίες που αποτελούν αντικείμενο της Σύμβασης έχουν παρασχεθεί και ολοκληρωθεί από τον Προμηθευτή.

Προσφορές

Αναθέτετε στην Pame Digital την παροχή των Υπηρεσιών, όπως ορίζονται στη “Σύμβαση”.

Για να αποδεχτείτε την προσφορά μας για την παροχή των Υπηρεσιών πρέπει να αποδεχτείτε την προσφορά της Pame Digital χρησιμοποιώντας το ηλεκτρονικό σύστημα αποδοχής ή να υπογράψετε τα έγγραφά μας ή να πληρώσετε είτε τη συμφωνηθείσα προκαταβολή/αρχική πληρωμή είτε να συμφωνήσετε με ένα χρονοδιάγραμμα πληρωμών (οποιαδήποτε από αυτές τις πράξεις, μεμονωμένα ή σε συνδυασμό θεωρείται “Αποδοχή”).

Εάν η Αποδοχή δεν πραγματοποιηθεί εντός 28 ημερών από την ημερομηνία παροχής του εγγράφου σε εσάς, τότε η προσφορά μας για την παροχή των Υπηρεσιών θα λήξει χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση προς εσάς. Αυτό μπορεί να παραταθεί με αμοιβαία συμφωνία.

Υπηρεσίες

Η Pame Digital θα παράγει τις επιλεγμένες υπηρεσίες σύμφωνα με τις προδιαγραφές που περιέχονται στο πεδίο εφαρμογής (εφεξής αναφερόμενες ως “οι υπηρεσίες”) οι προσφερόμενες υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

 • Γραφιστική σχεδίαση/σχεδιασμός ιστοσελίδων.
 • Ανάπτυξη ιστοσελίδας.
 • Βελτιστοποίηση μηχανών αναζήτησης.
 • Συγγραφή περιεχομένου.
 • Υπηρεσίες Google Ads / PPC.
 • Παρακολούθηση μετατροπής.
 • Απόκτηση ονόματος τομέα.
 • Φιλοξενία.
 • Τεχνική υποστήριξη.
 • Εκπαίδευση.
 • Συμβουλευτική.
 • Παρακολούθηση μετατροπής.

Τιμή

Συμφωνείτε να καταβάλλετε στην Pame Digital το τίμημα για τις Υπηρεσίες σύμφωνα με τη Σύμβαση.

Ο Προμηθευτής μπορεί, με έξοδα του Πελάτη, να αναθέσει τις υπηρεσίες ενός οργανισμού είσπραξης οφειλών για να τον βοηθήσει, εάν η πληρωμή καθυστερήσει περισσότερο από 7 ημέρες. Η πρόσληψη ενός οργανισμού είσπραξης οφειλών ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα την ενημέρωση του πιστωτικού σας φακέλου, με αρνητικές επιπτώσεις στο πιστωτικό σας ιστορικό.

Η Pame Digital αναλαμβάνει αποκλειστικά τις Υπηρεσίες. Κανένα μέρος των Υπηρεσιών δεν μπορεί να αναληφθεί από εσάς ή από οποιονδήποτε τρίτο που έχει λάβει εντολή από εσάς.

Ειδοποιήσεις

Όλες οι ειδοποιήσεις πρέπει να είναι γραπτές και μπορούν να δοθούν από:

 1. Παράδοση στο χέρι μεταξύ των ωρών 9.00 π.μ. και 4.30 μ.μ. (GMT+1)
 2. Με συστημένη επιστολή.
 3. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Η ειδοποίηση θεωρείται ότι δόθηκε και παραλήφθηκε:

 • Εάν παραδοθεί σύμφωνα με τη ρήτρα 1, την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την παράδοση.
 • Εάν αποσταλεί σύμφωνα με τη ρήτρα 2, σε 5 εργάσιμες ημέρες μετά την ημέρα αποστολής.
 • Εάν παραδοθεί σύμφωνα με τη ρήτρα 3, την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την αποστολή.

Με την επίτευξη ενός ορόσημου θα εκδοθεί ειδοποίηση ολοκλήρωσης και το σχετικό ποσό θα πρέπει να καταβληθεί εντός 7 ημερών.

Ο Πελάτης θα επιθεωρήσει τα αγαθά και τις υπηρεσίες που παρέχονται από τον Προμηθευτή εντός 7 ημερών από την παραλαβή της Ειδοποίησης Ολοκλήρωσης και πρέπει εντός της περιόδου αυτής:

 • Να ειδοποιήσει εγγράφως τον Προμηθευτή για οποιοδήποτε θέμα, βάσει του οποίου ο Πελάτης ισχυρίζεται ότι τα αγαθά ή οι υπηρεσίες δεν είναι σύμφωνα με τη Σύμβαση.
 • Να καταβάλει το υπόλοιπο του τιμήματος. Ο Προµηθευτής δεν έχει καµία υποχρέωση να διορθώσει ή να αντικαταστήσει τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που δεν είναι σύµφωνα µε τη Σύµβαση, εφόσον δεν δοθεί ειδοποίηση από τον Πελάτη εντός επτά ηµερών από την ηµεροµηνία παροχής.

Παράβαση και καταγγελία

Παραβιάζετε την παρούσα σύμβαση όταν:

 • δεν έχετε παράσχει το απαιτούμενο περιεχόμενο εντός 4 εβδομάδων από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης.
 • παράβαση των υποχρεώσεών σας σύμφωνα με τους όρους Εγγύηση Αποζημίωση & Εμπιστευτικότητα που αναφέρονται προηγουμένως.
 • καταγγελία της φιλοξενίας.
 • μη ανταπόκριση στην επικοινωνία μας.
 • αδυναμία επαγγελματικής συμπεριφοράς.
 • το να είστε αγενής ή επιθετικός απέναντι στον Προμηθευτή.
 • αναφορά σε οποιαδήποτε από τις εταιρείες, τα εμπορικά σήματα, το προσωπικό/τους πράκτορες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε φόρουμ, κριτικές ή ιστότοπους.

Η Pame Digital μπορεί να καταγγείλει την παρούσα Συμφωνία με την εμφάνιση οποιουδήποτε από τα γεγονότα που περιγράφονται αμέσως παραπάνω, εφόσον δεν έχετε αποκαταστήσει την παράβαση εντός 14 ημερών από την ειδοποίηση.

Εκτός από αυτές τις ρήτρες, κάθε συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να καταγγείλει την παρούσα Συμφωνία με γραπτή ειδοποίηση προς το άλλο συμβαλλόμενο μέρος, εάν έχει συμβεί οποιοδήποτε από τα ακόλουθα γεγονότα σε σχέση με το άλλο συμβαλλόμενο μέρος:

 • ουσιώδης παραβίαση της παρούσας συμφωνίας που δεν μπορεί να αποκατασταθεί ή εάν το άλλο μέρος δεν έχει αποκαταστήσει την παραβίαση εντός 14 ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση.
 • επέλευση γεγονότος αφερεγγυότητας, εκτός από εσωτερική ανασυγκρότηση με ειδοποίηση του άλλου μέρους.

Κατά την καταγγελία:

Τα μέρη απαλλάσσονται αμέσως από τις υποχρεώσεις τους βάσει της παρούσας συμφωνίας, εκτός από τις υποχρεώσεις που περιέχονται στις ρήτρες Τιμής, Πρόσθετων Χρεώσεων, Εγγυήσεων και Αποζημίωσης, καθώς και από οποιεσδήποτε άλλες υποχρεώσεις που από τη φύση τους επιβιώνουν της καταγγελίας εντός της συμβατικής τους περιόδου.

 • κάθε συμβαλλόμενο μέρος διατηρεί τις αξιώσεις που μπορεί να έχει έναντι του άλλου.
 • οφείλετε να πληρώσετε αμέσως τυχόν οφειλόμενα Τέλη.

Ρήτρα πρόωρης καταγγελίας:

Εάν αποφασίσετε να καταγγείλετε τη σύμβασή σας πρόωρα εκτός οποιασδήποτε ρήτρας άμεσης καταγγελίας στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, θα οφείλεται το 50% των αναμενόμενων υπολειπόμενων εσόδων της σύμβασης με γραπτή ειδοποίηση 30 ημερών.

Γενικές διατάξεις

Όσον αφορά την παραγωγή των επιλεγμένων υπηρεσιών, ο χρόνος δεν είναι ουσιώδης. Οι Υπηρεσίες θα παρασχεθούν εντός εύλογου χρονικού πλαισίου, όπως ορίζεται ανωτέρω.

Καμία διάταξη της παρούσας συμφωνίας δεν δημιουργεί οποιαδήποτε σχέση εταιρικής σχέσης ή πρακτορείας μεταξύ των μερών.

Εάν μια διάταξη είναι άκυρη ή μη εκτελεστή, θα πρέπει να διαβαστεί ή να διαχωριστεί στο βαθμό που απαιτείται χωρίς να επηρεαστεί η εγκυρότητα ή η εκτελεστότητα των υπόλοιπων διατάξεων.

Κάθε μέρος οφείλει να κάνει με δικά του έξοδα ό,τι είναι ευλόγως αναγκαίο για την πλήρη εφαρμογή της παρούσας συμφωνίας και των γεγονότων που προβλέπονται από αυτήν.

Η παρούσα συμφωνία και το πεδίο εφαρμογής αποτελούν από κοινού τη συνολική συμφωνία μεταξύ των μερών σχετικά με το αντικείμενό της και υπερισχύουν όλων των άλλων δηλώσεων, ρυθμίσεων ή συμφωνιών. Εκτός εάν ορίζεται ρητά στην παρούσα συμφωνία ή στο πεδίο εφαρμογής, κανένα μέρος δεν βασίστηκε σε καμία δήλωση που έγινε από ή για λογαριασμό του άλλου μέρους.

Εκτός εάν ρητά αναφέρεται διαφορετικά στη Σύμβαση, καμία παραίτηση ή χαλάρωση εν όλω ή εν μέρει οποιουδήποτε από τους όρους και τις προϋποθέσεις της Σύμβασης δεν θα είναι δεσμευτική για τον Προμηθευτή, εκτός εάν είναι γραπτή και υπογεγραμμένη από Διευθυντή του Προμηθευτή. Οποιαδήποτε τέτοια παραίτηση ή χαλάρωση περιορίζεται στον εν λόγω όρο ή προϋπόθεση και την περίπτωση.

Ένα µέρος δεν θα ευθύνεται για την αδυναµία συµµόρφωσης µε τις υποχρεώσεις του βάσει της παρούσας σύµβασης, εφόσον η αδυναµία αυτή οφείλεται σε γεγονός που δεν µπορεί να ελεγχθεί από το εν λόγω µέρος (“ανωτέρα βία”), υπό την προϋπόθεση ότι το µέρος που επηρεάζεται από την ανωτέρα βία ενηµερώνει στενά το άλλο µέρος και καταβάλλει εύλογες προσπάθειες για να διορθώσει την κατάσταση.

Χωρίς να περιορίζεται οποιοδήποτε άλλο δικαίωµα καταγγελίας βάσει της παρούσας συµφωνίας, εάν η ανωτέρα βία επηρεάζει την εκτέλεση ενός µέρους βάσει της παρούσας συµφωνίας για περίοδο µεγαλύτερη των 30 συνεχόµενων ηµερών, το άλλο µέρος µπορεί να καταγγείλει αµέσως την παρούσα συµφωνία µε γραπτή ειδοποίηση.

Όλες οι επαναλαμβανόμενες υπηρεσίες, όπως SEO & PPC, θα συνεχίσουν να παρέχονται μετά την αρχική περίοδο σε μηνιαία βάση, εκτός εάν ακυρωθούν από τον πελάτη σύμφωνα με τους συνήθεις όρους και προϋποθέσεις μας. Οι πελάτες πρέπει να παρέχουν γραπτή ειδοποίηση τουλάχιστον 30 ημερών στο email hello@pamedigital.com ή στη φόρμα επικοινωνίας του ιστότοπου.

Η μη εξόφληση των τιμολογίων μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την αναστολή όλων των υπηρεσιών με την Pame Digital μέχρι να εξοφληθεί ο λογαριασμός. Αυτό περιλαμβάνει την αναστολή της φιλοξενίας του ιστότοπου για μη πληρωμή των υπηρεσιών σχεδιασμού ιστοσελίδων, διαδικτυακού μάρκετινγκ & άλλων υπηρεσιών.

Οποιαδήποτε ενέργεια ή πράγμα που πρέπει να γίνει σε ημέρα που δεν είναι εργάσιμη ημέρα, θα πρέπει να γίνει την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Το δίκαιο της Τσεχικής Δημοκρατίας διέπει την παρούσα συμφωνία και κάθε συμβαλλόμενο μέρος υποτάσσεται στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Τσεχικής Δημοκρατίας.

Ο Πελάτης συμφωνεί ότι δεν υπάρχει περίοδος αναμονής και ότι οποιαδήποτε χρήματα χρεώνονται ή λαμβάνονται δεν επιστρέφονται.

Η ακύρωση οποιασδήποτε αρχής άμεσης χρέωσης δεν επηρεάζει την υποχρέωσή σας να καταβάλλετε τα τέλη στο σύνολό τους βάσει της σύμβασης.

Εμπιστευτικότητα

Ένα μέρος δεν πρέπει, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του άλλου μέρους, να χρησιμοποιεί ή να αποκαλύπτει τις εμπιστευτικές πληροφορίες του άλλου μέρους, εκτός εάν επιτρέπεται ρητά από την παρούσα σύμβαση ή εάν απαιτείται από το νόμο ή από ρυθμιστική αρχή.

Κάθε συμβαλλόμενο μέρος οφείλει να εφαρμόζει και να διατηρεί αποτελεσματικά μέτρα ασφαλείας για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης χρήσης και αποκάλυψης των εμπιστευτικών πληροφοριών του άλλου συμβαλλόμενου μέρους.

Ένα μέρος μπορεί:

 • να χρησιμοποιεί τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες του άλλου μέρους αποκλειστικά για τους σκοπούς της συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις του και της άσκησης των δικαιωμάτων του βάσει της παρούσας συμφωνίας και
 • να γνωστοποιεί τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες στο προσωπικό ή τους συμβούλους του στο βαθμό που είναι απαραίτητο να γνωρίζουν τις πληροφορίες για τους σκοπούς που σχετίζονται με την παρούσα Συμφωνία, αλλά μόνο εφόσον λαμβάνονται εύλογα μέτρα για να διασφαλιστεί η διατήρηση της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών.

Πρόσθετες χρεώσεις

Με την επιφύλαξη της Τιμής, όλες οι εργασίες που ζητούνται από εσάς και αναλαμβάνονται από την Pame Digital επιπλέον των Υπηρεσιών θα επιβαρύνονται με χρεώσεις επιπλέον της Τιμής (“Πρόσθετες Χρεώσεις”).

 • Από την ημερομηνία της παρούσας σύμβασης, οι πρόσθετες χρεώσεις ανέρχονται σε 100€/ώρα + ΦΠΑ.
 • Η ελάχιστη χρέωση είναι μία ώρα.
 • Εκτός από τις συμφωνημένες και αναφερόμενες εργασίες.

Σε περίπτωση που ο Προμηθευτής, κατόπιν αιτήματος του Πελάτη, παρέχει υπηρεσίες πέραν αυτών που αναφέρονται στο Αντικείμενο Εργασιών και δεν έχει συμφωνηθεί τιμή για τις εν λόγω πρόσθετες υπηρεσίες από τα μέρη εγγράφως υπογεγραμμένη από αυτά, η αμοιβή του Προμηθευτή για τις εν λόγω πρόσθετες υπηρεσίες είναι ο αριθμός των ωρών (ή μέρος αυτών) που δαπανήθηκαν από κάθε υπάλληλο του Προμηθευτή για την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών πολλαπλασιασμένος με το ωρομίσθιο του Προμηθευτή.

Πνευματική ιδιοκτησία

Εξουσιοδοτείτε την Pame Digital να προβάλλει τις υπηρεσίες σας στο χαρτοφυλάκιό της, συμπεριλαμβανομένου, ενδεικτικά, του χαρτοφυλακίου που εμφανίζεται στο https://pamedigital.com, και των δελτίων τύπου.

Συμφωνείτε επίσης να τοποθετηθεί το λογότυπο της Pame Digital στο υποσέλιδο του ιστότοπού σας και να υπάρχει υπερσύνδεσμος με οποιονδήποτε από τους ιστότοπούς μας με την ετικέτα “Do Follow”.

Με την επιφύλαξη της πλήρους καταβολής του τιμήματος, η πνευματική ιδιοκτησία περιέρχεται σε εσάς και η Pame Digital σας εκχωρεί κατόπιν αυτού την πνευματική ιδιοκτησία.

Αποζημίωση

Με το παρόν συμφωνείτε ανεπιφύλακτα και αμετάκλητα να αποζημιώσετε και να διατηρήσετε την Pame Digital, τα στελέχη, τους υπαλλήλους και τους αντιπροσώπους της έναντι όλων των αγωγών, αξιώσεων, απαιτήσεων, απωλειών, ευθυνών ή εξόδων (συμπεριλαμβανομένων των νομικών εξόδων) που προκύπτουν ή απορρέουν από ή συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με τις Υπηρεσίες, τη Φιλοξενία, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της πώλησης οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας μέσω της Ιστοσελίδας σας, εκτός από το βαθμό στον οποίο προκύπτει από οποιαδήποτε παραβίαση της παρούσας Συμφωνίας από την Pame Digital.

Εάν ο Πελάτης παραγγείλει αγαθά ή υπηρεσίες υπό την ιδιότητά του ως διαχειριστής εμπιστεύματος, ο Πελάτης εγγυάται ότι έχει πλήρη εξουσία και εξουσιοδότηση να αποδέχεται αγαθά ή/και υπηρεσίες στο πλαίσιο της Σύμβασης προς όφελος του εμπιστεύματος, εγγυάται ότι το δικαίωμά του για αποζημίωση έναντι της περιουσίας του εμπιστεύματος είναι απεριόριστο και δεν θα επηρεαστεί αρνητικά από τη Σύμβαση, συμφωνεί ότι θα δεσμεύεται

από τη Σύμβαση τόσο προσωπικά όσο και υπό την ιδιότητά του ως διαχειριστή του καταπιστεύματος, αναγνωρίζει ότι η ευθύνη του για χρέη που δημιουργήθηκαν ενώ ήταν διαχειριστής θα ισχύει ακόμη και αν παύσει να είναι διαχειριστής του καταπιστεύματος για οποιονδήποτε λόγο και αναγνωρίζει ότι η ευθύνη του δεν θα περιορίζεται στα περιουσιακά στοιχεία του καταπιστεύματος.

Περιορισμός της ευθύνης

Η Pame Digital αποκλείει κάθε ευθύνη σε σχέση με την απώλεια δεδομένων, τη διακοπή της λειτουργίας της επιχείρησης ή οποιαδήποτε επακόλουθη ή τυχαία ζημία ή απώλεια.

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, η Pame Digital αποκλείει όλες τις δηλώσεις, εγγυήσεις ή όρους (ρητούς ή σιωπηρούς) εκτός από εκείνους που ορίζονται ρητά στην παρούσα συμφωνία.

Η συνολική συνολική ευθύνη της Pame Digital για όλες τις αξιώσεις που σχετίζονται με την παρούσα Συμφωνία περιορίζεται στο 35% της τιμής και των τυχόν πρόσθετων χρεώσεων που έχετε υποστεί.

Η ευθύνη κάθε μέρους για κάθε αξίωση που σχετίζεται με την παρούσα Συμφωνία θα μειώνεται στο βαθμό στον οποίο το άλλο μέρος συνέβαλε στη ζημία που προκύπτει από την αξίωση.

Ο Προμηθευτής δεν θα ευθύνεται έναντι του Πελάτη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία οποιουδήποτε είδους που υπέστη ο Πελάτης ως συνέπεια οποιασδήποτε παραβίασης των υποχρεώσεων του Προμηθευτή σύμφωνα με τη Σύμβαση.

Εάν η αδυναμία προμήθειας προκαλείται από θέματα πέραν του εύλογου ελέγχου του Προμηθευτή, συμπεριλαμβανομένων (ενδεικτικά) θεομηνιών, πράξεων οποιασδήποτε κυβέρνησης, πολέμου ή άλλης εχθρότητας, εθνικών ή διεθνών καταστροφών, των στοιχείων της φύσης, πυρκαγιάς, έκρηξης, διακοπής ρεύματος, βλάβης εξοπλισμού, απεργιών, αποκλεισμών, αδυναμίας απόκτησης αναγκαίων προμηθειών και οποιουδήποτε άλλου περιστατικού ανωτέρας βίας.

Η παρούσα συμφωνία πρέπει να διαβάζεται με την επιφύλαξη οποιασδήποτε νομοθεσίας, η οποία απαγορεύει ή περιορίζει τον αποκλεισμό, τον περιορισμό ή την τροποποίηση οποιωνδήποτε σιωπηρών εγγυήσεων, όρων ή υποχρεώσεων. Εάν ισχύει τέτοια νομοθεσία, στο μέτρο του δυνατού, η Pame Digital περιορίζει την ευθύνη της σε σχέση με οποιαδήποτε αξίωση, κατά την επιλογή της Pame Digital:

Στην περίπτωση αγαθών:

 • την αντικατάσταση των αγαθών ή την προμήθεια ισοδύναμων αγαθών.
 • στην επισκευή των αγαθών.
 • τη μερική πληρωμή του ποσού που θα χρεωνόταν από την Pame Digital (χωρίς έκπτωση) εάν παρέδιδε τα εν λόγω αγαθά σε μη συνδεδεμένο τρίτο. ή
 • μερική καταβολή του ποσού που χρεώνεται από την Pame Digital (χωρίς έκπτωση) εάν επισκεύασε τα εν λόγω αγαθά για μη συνδεδεμένο τρίτο μέρος, και

Στην περίπτωση υπηρεσιών:

 • την παροχή των υπηρεσιών εκ νέου. ή
 • μερική καταβολή του ποσού που χρεώνεται από την Pame Digital (χωρίς έκπτωση) εάν παρείχε τις εν λόγω υπηρεσίες σε μη συνδεδεμένο τρίτο.
 • Με την αίτηση ακύρωσης ή παράδοσης πλήρων αρχείων και φιλοξενίας από την Pame Digital συμφωνείτε να μας απαλλάξετε από κάθε ευθύνη, καθώς δεν θα ελέγχουμε πλέον όλα τα στοιχεία και συνεπώς δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ή να διορθώσουμε τη λειτουργικότητα της λειτουργίας της.

Εγγυήσεις

Κάθε συμβαλλόμενο μέρος εγγυάται ότι:

 • η εκτέλεση και η παράδοση της παρούσας συμφωνίας έχουν εξουσιοδοτηθεί δεόντως.
 • έχει την πλήρη εταιρική εξουσία να εκτελεί, να παραδίδει και να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του βάσει της παρούσας συμφωνίας. Η παρούσα συµφωνία αποτελεί νόµιµη, έγκυρη και δεσµευτική υποχρέωση της είναι εκτελεστή σύµφωνα µε τους όρους της µε τα κατάλληλα ένδικα µέσα.
 • η παρούσα συμφωνία δεν έρχεται σε σύγκρουση ή δεν οδηγεί σε παραβίαση ή αθέτηση οποιασδήποτε διάταξης του καταστατικού της ή οποιουδήποτε ουσιώδους όρου ή διάταξης οποιουδήποτε νόμου ή κανονισμού στον οποίο είναι συμβαλλόμενο μέρος ή υπόκειται ή από τον οποίο δεσμεύεται.
 • δεν εκκρεμούν ή απειλούνται εναντίον της ή από αυτήν αγωγές, αξιώσεις, διαδικασίες ή έρευνες για τις οποίες είναι ενήμερη και οι οποίες ενδέχεται να έχουν ουσιώδη επίδραση στο αντικείμενο της παρούσας συμφωνίας.

Εκτός από τις παραπάνω εγγυήσεις, η Pame Digital εγγυάται ότι:

 • θα επιδεικνύει εύλογη επιδεξιότητα, προσοχή και επιμέλεια κατά την παροχή των Υπηρεσιών.
 • οι Υπηρεσίες δεν θα περιέχουν ιούς κατά την ημερομηνία ενεργοποίησης.
 • οι Υπηρεσίες θα είναι συμβατές με τον Internet Explorer 9 και άνω και τις τελευταίες εκδόσεις των Mozilla Firefox, Google Chrome και Safari.
 • εκτός από το υλικό που περιλαμβάνεται στις Υπηρεσίες από εσάς ή από οποιονδήποτε τρίτο κατά καιρούς, οποιαδήποτε χρήση των Υπηρεσιών από εσάς σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία δεν θα παραβιάζει το δικαίωμα οποιουδήποτε μέρους και δεν θα παραβιάζει οποιαδήποτε ισχύουσα νομοθεσία.

Επιπλέον, εγγυάστε ότι οποιοδήποτε υλικό που προκαλείτε να δημοσιευτεί, να εμφανιστεί ή να περιέχεται στις παρεχόμενες Υπηρεσίες δεν θα περιέχει παράνομο ή ανήθικο υλικό ή δραστηριότητα.

Εγγυάστε ότι είστε κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων ή ότι σας έχουν παραχωρηθεί τα πνευματικά δικαιώματα για όλα τα κείμενα, εικόνες και υλικά που χρησιμοποιούνται.

Επιχειρηματική σχέση

Η σχέση μεταξύ του Πελάτη και της Pame Digital είναι σημαντική για να διασφαλιστεί ότι η εργασία του Πελάτη ολοκληρώνεται αποτελεσματικά και προς ικανοποίηση του Πελάτη, ωστόσο, εάν η σχέση αυτή διαρραγεί για οποιονδήποτε λόγο, η Pame Digital έχει το δικαίωμα να διακόψει αμέσως όλες τις εργασίες για λογαριασμό του Πελάτη χωρίς προειδοποίηση και χωρίς καμία απολύτως ευθύνη.

Έχοντας λάβει ειδοποίηση για τη διακοπή της επιχειρηματικής σχέσης, ο πελάτης πρέπει να καταβάλει αμέσως όλα τα οφειλόμενα χρήματα στην Pame Digital, οπότε ο πελάτης θα λάβει πλήρη τίτλο κυριότητας για το έργο που ολοκληρώθηκε.

Παραδείγματα για το πότε μπορεί να διακοπεί μια σχέση περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα εξής:

 • Υβριστική και προσβλητική γλώσσα
 • Μη ρεαλιστικές απαιτήσεις
 • Διακοπή της επικοινωνίας
 • Κακή συνεργασία με τον πελάτη

Διατήρηση τίτλου

Η Pame Digital διατηρεί την κυριότητα όλων των εργασιών που εκτελούνται για λογαριασμό του πελάτη μέχρι την πλήρη εξόφληση.

Όροι και προϋποθέσεις ανάπτυξης ιστοσελίδων

Ορισμοί

 • ως “σφάλμα” νοείται οποιαδήποτε έλλειψη λειτουργίας στις υπηρεσίες που είναι το άμεσο αποτέλεσμα σφάλματος κωδικοποίησης ή σχεδιασμού από την Pame Digital.
 • “Εκπαίδευση” σημαίνει την καθοδήγηση 1 ατόμου στη λειτουργία των Υπηρεσιών από μια διαδικτυακή συνάντηση της Pame Digital, σε συμφωνημένο χρόνο και ημερομηνία.
 • “Ιστοσελίδα” σημαίνει την ιστοσελίδα σας που σχεδιάστηκε, κατασκευάστηκε και φιλοξενείται σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία.
 • “Πεδίο εφαρμογής” σημαίνει το έγγραφο με τίτλο “Πεδίο εφαρμογής” που παρέχεται από την Pame Digital στον Πελάτη και το οποίο περιγράφει τις Υπηρεσίες που η Pame Digital προσφέρεται να εκτελέσει για τον Πελάτη σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία.
 • Το “εύλογο χρονικό πλαίσιο” είναι εντός 12 μηνών, ωστόσο παρατείνεται με αιτήματα, τροποποιήσεις ή καθυστερήσεις του πελάτη.

Σφάλματα

Η Pame Digital θα προσπαθήσει να αποκαταστήσει τυχόν σφάλματα για τα οποία η Pame Digital λαμβάνει γραπτή ειδοποίηση, μέχρι τη λήξη 90 ημερών από την ημερομηνία ενεργοποίησης των Υπηρεσιών σας.

Βελτιώσεις, τροποποιήσεις ή βελτιώσεις στη χρηστικότητα, τη λειτουργικότητα ή το σχεδιασμό δεν θεωρούνται σφάλματα, θεωρούνται εκτός του αρχικού πεδίου εφαρμογής και ως εκ τούτου χρεώνονται με την κανονική ωριαία χρέωση.

Η Pame Digital δεν υποστηρίζει ούτε εγγυάται σφάλματα που προέρχονται από παρωχημένα προγράμματα περιήγησης, όπως ο Internet Explorer 6 και εκδόσεις άλλων προγραμμάτων περιήγησης που είναι παλαιότερες από δύο εκδόσεις.

Η Pame Digital θα πραγματοποιήσει ένα εύλογο επίπεδο δοκιμών των Υπηρεσιών σας, ωστόσο, ο Πελάτης είναι υπεύθυνος για τον ενδελεχή έλεγχο των Υπηρεσιών σας για τυχόν σφάλματα κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης.

Παροχή περιεχομένου και επικοινωνία

Η Pame Digital θα προσπαθεί πάντα να ολοκληρώσει την ανάπτυξη του ιστότοπου του πελάτη αποτελεσματικά και εντός εύλογου χρονικού πλαισίου, ωστόσο, αυτό βασίζεται στη συνεργασία του πελάτη για την έγκαιρη παροχή περιεχομένου.

Ο πελάτης συμφωνεί να απαντά σε κάθε μορφή επικοινωνίας από την Pame Digital εντός δύο εργάσιμων ημερών ή 48 ωρών.

Ο δικτυακός τόπος του πελάτη θα αρχειοθετείται υπό τις ακόλουθες συνθήκες:

 1. Όταν ο πελάτης δεν ανταποκρίνεται σε οποιαδήποτε μορφή επικοινωνίας από την Pame Digital, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της τηλεφωνικής επικοινωνίας και της επικοινωνίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για 15 εργάσιμες ημέρες ή περισσότερο.
 2. Όταν ο πελάτης δεν παρέχει περιεχόμενο του ιστότοπου για 15 εργάσιμες ημέρες ή περισσότερο, π.χ. κείμενο και εικόνες.
 3. Όταν η διαδικασία ανάπτυξης διαρκεί περισσότερο από 20 εργάσιμες ημέρες λόγω της αργής παροχής περιεχομένου από τον πελάτη ή της έλλειψης απαντήσεων στην τηλεφωνική επικοινωνία και την επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 4. Πρέπει να καταβληθεί χρέωση επανενεργοποίησης 100€ + ΦΠΑ πριν από την εκ νέου ενεργοποίηση του ιστότοπου.

Στις παραπάνω περιπτώσεις, ο δικτυακός τόπος του πελάτη αρχειοθετείται χωρίς προειδοποίηση και εισπράττεται χρέωση αρχειοθέτησης 250€ + ΦΠΑ, η οποία καθίσταται απαιτητή αμέσως μετά την παραλαβή του τιμολογίου. Στη συνέχεια, θα επιβάλλεται μηνιαία χρέωση αρχειοθέτησης 50€ + ΦΠΑ.

Responsive για κινητά, συσκευές και ανάλυση οθόνης

Η Pame Digital δεν εγγυάται κάθε ακολουθία ανάλυσης και το “σύρσιμο και απόθεση” του προγράμματος περιήγησης δεν αποτελεί ένδειξη σωστού επαναπροσδιορισμού μεγέθους οθόνης. Όλοι οι ιστότοποι έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν με τις ακόλουθες αναλύσεις και προγράμματα περιήγησης στο διαδίκτυο:

Επιλύσεις οθόνης
iPhone 4, 5, 6, 6 & Plus:320px Χ 480px, 375px Χ 667px, 414px Χ 736px
Samsung Galaxy:640px
Tablet:1024px Χ 768px
Φορητός υπολογιστής:1680px Χ 1050px
Επιτραπέζια επιφάνεια εργασίας:1050px
*Pame Digital no longer cater to Internet Explorer.

Περαιτέρω αναλύσεις ή συσκευές που ζητούνται από τους πελάτες θα χρεώνονται ως πρόσθετος χρόνος ανάπτυξης με βάση την ωριαία χρέωση.

Σημειώσεις

Η Pame Digital θα παρέχει ειδοποιήσεις με τη μορφή τιμολογίου όταν επιτυγχάνονται ορόσημα. Μόλις παραληφθεί το τιμολόγιο, η πληρωμή θα πρέπει να γίνει εντός της αναφερόμενης περιόδου, γενικά 7 ημερών.

Ειδοποιήσεις θα παρέχονται για “Κατάθεση”, “Υπογραφή σχεδιασμού” και “Προμήθεια συνδέσμου ανάπτυξης”, ή σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης.

Όροι και προϋποθέσεις PPC

 • Να συμμορφώνεστε με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις των Google Ads & Bing, οι οποίοι ενημερώνονται τακτικά.
 • Υπάρχει ελάχιστη διάρκεια 4 μηνών για όλες τις καμπάνιες, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στη σύμβαση.
 • Δεν θα έχετε άμεση πρόσβαση στην πύλη Ads.
 • Οι μηνιαίες καταστάσεις/αποδείξεις από τις διαφημίσεις και το Bing μπορούν να αποσταλούν κατόπιν αιτήματος:
 • Θα παρέχουμε αναφορές που παράγονται μέσω του Google Analytics και διαφόρων λογισμικών τρίτων που συνδέονται με τους λογαριασμούς Ads.
 • Τυχόν τηλεφωνικοί αριθμοί παρακολούθησης παραμένουν στην ιδιοκτησία μας.
 • Μετά την ακύρωση, θα χάσετε οποιαδήποτε εκκρεμή πίστωση, δεν επιστρέφεται σε καμία περίπτωση. Για την ακύρωση των υπηρεσιών Google Ads, απαιτείται γραπτή ειδοποίηση 30 ημερών στo email hello@pamedigital.com και όλες οι χρεώσεις είναι αναλογικές.

Ακύρωση

Η σύμβαση PPC θα συνεχίζεται μετά την αρχική διάρκεια σε μηνιαία βάση, εκτός εάν ακυρωθεί από τον πελάτη σύμφωνα με τους τυπικούς όρους και προϋποθέσεις μας. Οι πελάτες πρέπει να ειδοποιήσουν εγγράφως τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από τη λήξη της σύμβασης στο email hello@pamedigital.com ή στη φόρμα επικοινωνίας του ιστότοπου.

Όροι και προϋποθέσεις SEO

Αποποίηση ευθύνης

Δεν εγγυόμαστε ότι οι στοχευόμενες φράσεις θα κινηθούν προς θετική κατεύθυνση, ειδικά αν η στοχευόμενη ιστοσελίδα έχει:

 • ασχοληθεί με το SEO στο παρελθόν.
 • έχει φτωχό ή διπλότυπο περιεχόμενο.
 • βρίσκεται σε ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου (CMS) που δεν είναι φιλικό προς το SEO.
 • εάν δεν μπορούμε να αποκτήσουμε πρόσβαση στη φιλοξενία ή/και στο CMS σας.
 • υφίσταται ποινή, είτε αυτόματη είτε χειροκίνητη από την Google.
 • έχει αφύσικο προφίλ συνδέσμων.
 • φιλοξενείται σε αργό ή μαύρο διακομιστή.

Η τυπική διάρκεια ενός συμβολαίου SEO είναι για 6 μήνες. Οποιαδήποτε διαφοροποίηση σε μικρότερη διάρκεια σύμβασης πρέπει να υπογράφεται από τη διοίκηση της Pame Digital πριν από την υπογραφή της συμφωνίας.

Επιπλέον, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η Google ενημερώνει συνεχώς τον αλγόριθμο αναζήτησης, ο οποίος μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην κατάταξή σας ανά πάσα στιγμή, αυτό δεν σας απαλλάσσει από τη σύμβαση.

Θα προσπαθήσουμε να διορθώσουμε τυχόν αρνητικές απώλειες το συντομότερο δυνατό, αλλά δεν δίνουμε καμία εγγύηση ότι θα ανακάμψετε.

Σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί να μεταφέρουμε τον ιστότοπό σας σε νέο τομέα για να αφαιρέσουμε μια ποινή, θα πρέπει να αποδεχτείτε την αλλαγή εάν σας προτείνουμε αυτή την ενέργεια.

Τροποποιήσεις ιστοτόπου που πραγματοποιούνται από τον πελάτη

Η Pame Digital θα παρέχει πρόσβαση στον συντάκτη μόνο όσο βρίσκεστε στο πλαίσιο μιας σύμβασης SEO για να αποφύγετε την πραγματοποίηση τροποποιήσεων που μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά τις προσπάθειές μας και τις βελτιώσεις σας στο SEO. Η Pame Digital πρέπει να ενημερώνεται για τυχόν αλλαγές που προτίθεται να κάνει ο πελάτης στον ιστότοπο πριν από την πραγματοποίησή τους, καθώς ορισμένες τροποποιήσεις ενδέχεται να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην κατάταξη του ιστότοπου στις μηχανές αναζήτησης.

Παραδείγματα αλλαγών που ΘΑ επηρεάσουν την κατάταξη του ιστότοπου περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα εξής: τροποποιήσεις στις ετικέτες τίτλου κεφαλίδας, μεταφόρτωση διπλού περιεχομένου, αλλαγή πλοήγησης και δημιουργία συνδέσμων προς ιστότοπους τρίτων.

ΟΛΕΣ οι προτεινόμενες από τον πελάτη αλλαγές στον ιστότοπο πρέπει να εγκρίνονται εγγράφως από την Pame Digital πριν αναληφθούν. Η παράλειψη αυτή απαλλάσσει την Pame Digital από κάθε ευθύνη σε περίπτωση πτώσης της κατάταξης της ιστοσελίδας.

Οι πελάτες που πραγματοποιούν αλλαγές χωρίς να συμβουλευτούν την Pame Digital το κάνουν με δική τους ευθύνη.

Αναστολή

Οι εκστρατείες SEO μπορούν να ανασταλούν για 1 ή 2 μήνες. Ο πελάτης αναγνωρίζει ότι η αναστολή της υπηρεσίας θα επηρεάσει την κατάταξή του & αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για την αναμενόμενη απώλεια θέσης. Ο πελάτης αναγνωρίζει ότι η Pame Digital δεν θα είναι υπεύθυνη για την επαναφορά της κατάταξής του, μόλις η καμπάνια ξεκινήσει εκ νέου. Η καμπάνια θα συνεχιστεί με το ίδιο επίπεδο πόρων που χρησιμοποιούνταν πριν από την αναστολή.

Ακύρωση

Η σύμβαση SEO θα συνεχιστεί μετά την αρχική διάρκεια σε μηνιαία βάση, εκτός εάν ακυρωθεί από τον πελάτη σύμφωνα με τους τυπικούς όρους και προϋποθέσεις μας.

Οι πελάτες πρέπει να παρέχουν γραπτή ειδοποίηση τουλάχιστον 30 ημερών στο email hello@pamedigital.com ή στη φόρμα επικοινωνίας του ιστότοπου.

Προσεγγίση blogger

Όλες οι αμοιβές δεν επιστρέφονται.

Η Pame Digital δεν έχει κανέναν έλεγχο στις πολιτικές των μηχανών αναζήτησης όσον αφορά το είδος των ιστότοπων ή/και του περιεχομένου που δέχονται τώρα ή στο μέλλον. Ο ιστότοπος του Πελάτη μπορεί να αποκλειστεί από οποιοδήποτε ιστολόγιο, ιστότοπο, κατάλογο ή μηχανή αναζήτησης ανά πάσα στιγμή κατά την αποκλειστική κρίση της μηχανής αναζήτησης ή του καταλόγου που ενημερώνονται κατά καιρούς, οι ενημερώσεις αυτές είναι επίσης εκτός του δικού μας ελέγχου.

Η Pame Digital δεν ελέγχει τους ιδιοκτήτες ιστοτόπων και ιστολογίων που αφαιρούν συνδέσμους και περιεχόμενο ή διαγράφουν/μετακινούν/αλλάζουν τον ιστότοπό τους.

Αυτές οι τοποθετήσεις δεν θα επιστραφούν ή θα αντικατασταθούν.

Σε καμία περίπτωση η Pame Digital δεν ευθύνεται απέναντι σε εσάς (τον τελικό χρήστη) ή τους πελάτες ή τους χρήστες σας για οποιαδήποτε ζημία

οποιασδήποτε μορφής, συμπεριλαμβανομένων (χωρίς περιορισμό) τυχόν άμεσων τυχαίων ή επακόλουθων ζημιών, απώλειας κερδών ή τυχόν αξιώσεων δικών σας ή τρίτων δικτυακών τόπων. Εσείς, ο τελικός χρήστης, αναλαμβάνετε όλους τους κινδύνους και τις πιθανές ζημίες (γνωστές ή άγνωστες) που σχετίζονται με τη χρήση των υπηρεσιών της Pame Digital.

Η Pame Digital διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί το κείμενο άγκυρας και άλλες λεπτομέρειες της παραγγελίας για να διασφαλίσει επιτυχείς τοποθετήσεις και εσείς συμφωνείτε αμετάκλητα να το κάνουμε.

Η Pame Digital δεν εγγυάται θέσεις στις μηχανές αναζήτησης για οποιαδήποτε συγκεκριμένη λέξη-κλειδί, φράση ή όρο αναζήτησης. Η Pame Digital δεν εγγυάται οποιαδήποτε αύξηση της επισκεψιμότητας.

Το Domain Authority θα αυξομειώνεται με την πάροδο του χρόνου, η Pame Digital δεν έχει κανέναν έλεγχο στην αύξηση ή μείωση του Domain Authority ενός ιστότοπου τοποθέτησης μετά την αρχική τοποθέτηση.

Όροι και προϋποθέσεις φιλοξενίας

ως “Φιλοξενία” νοούνται οι Υπηρεσίες φιλοξενίας που παρέχονται από την Pame Digital σε μηνιαία ή ετήσια (12μηνη) βάση.

Για τις ετήσιες υπηρεσίες φιλοξενίας, οι 12 μήνες της φιλοξενίας υπολογίζονται από την ημερομηνία ενεργοποίησης των υπηρεσιών.

Μπορείτε να διακόψετε τη Φιλοξενία σας ανά πάσα στιγμή. Η διακοπή της Φιλοξενίας σας δεν επηρεάζει την υποχρέωσή σας για την καταβολή των Τελών.

Εάν αποφασίσετε να φιλοξενήσετε τις υπηρεσίες σας μακριά από την Pame Digital ή τους εγκεκριμένους παρόχους φιλοξενίας της, η Pame Digital δεν θα εγγυάται ούτε θα υποστηρίζει τις υπηρεσίες ανεξάρτητα από την ημερομηνία ενεργοποίησης, θα πρέπει να επιλύσετε τυχόν προβλήματα με τον νέο σας πάροχο φιλοξενίας.

Όταν λήξει η ανανέωση της Φιλοξενίας σας, έχετε επτά ημέρες για να την πληρώσετε, εάν δεν το πράξετε θα έχει ως αποτέλεσμα την αναστολή της Φιλοξενίας σας.

Για την αποκατάσταση της ιστοσελίδας σας, εάν αυτή ανασταλεί λόγω μη πληρωμής, θα πρέπει να καταβληθούν πρόσθετα τέλη που ξεκινούν από 50€ + ΦΠΑ.

Εάν η Φιλοξενία σας πληρώθηκε ετησίως, η ανανέωση θα παραμείνει ετήσια.

Η Pame Digital δεν θα παρέχει σε καμία περίπτωση πρόσβαση FTP ή cPanel σε ιστότοπους που φιλοξενούνται στους διακομιστές μας.

Αυτό γίνεται για την προστασία της ακεραιότητας του περιβάλλοντος φιλοξενίας, τη διασφάλιση της ασφάλειας και είναι αδιαπραγμάτευτο.

Εάν χρειάζεστε ένα αντίγραφο ασφαλείας του ιστότοπού σας, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης που επιθυμείτε να αλλάξετε πάροχο φιλοξενίας, η Pame Digital μπορεί να παρέχει στον πελάτη εντός 96 εργάσιμων ωρών, χωρίς χρέωση, ένα αντίγραφο ασφαλείας του ιστότοπου σε ηλεκτρονική μορφή.

Η Pame Digital μπορεί να αναθέσει τη φιλοξενία σας σε άλλον πάροχο ανά πάσα στιγμή. Εάν συμβεί αυτό, τότε, παρά τα όσα αντίθετα αναφέρονται στην παρούσα Συμφωνία:

 • θα ενημερωθείτε.
 • τα τέλη της Φιλοξενίας σας θα πρέπει στη συνέχεια να καταβληθούν στον πάροχο στον οποίο εκχωρείται η Φιλοξενία σας και
 • η Φιλοξενία σας θα υπόκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις που θέτει ο πάροχος στον οποίο εκχωρείται η Φιλοξενία σας.

Είναι δική σας ευθύνη να ειδοποιήσετε την Pame Digital (hello@pamedigital.com ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας του ιστότοπου) μόλις ο ιστότοπος μεταφερθεί επιτυχώς στο νέο περιβάλλον φιλοξενίας σας. Μέχρι να παρασχεθεί η ειδοποίηση στην Pame Digital, όλα τα τέλη που πρέπει να καταβληθούν στην Pame Digital για τη φιλοξενία ενδέχεται να εξακολουθούν να ισχύουν.

Ακύρωση

Η φιλοξενία θα συνεχιστεί μετά την αρχική διάρκεια σε μηνιαία βάση, εκτός εάν ακυρωθεί από τον πελάτη σύμφωνα με τους τυπικούς όρους και προϋποθέσεις μας. Οι πελάτες πρέπει να παρέχουν γραπτή ειδοποίηση τουλάχιστον 30 ημερών στο email hello@pamedigital.com ή στη φόρμα επικοινωνίας του ιστότοπου. Σε περίπτωση που ο ιστότοπος δεν μετακινηθεί ή δεν δοθεί ειδοποίηση στους Λογαριασμούς, όπως προαναφέρθηκε, τα τέλη θα συνεχίσουν να καταβάλλονται.

Εγγύηση ιστοτόπου

Γενικά

 1. Αποτελεί σιωπηρό όρο της σύμβασης ότι η Pame Digital θα παραδώσει έναν πλήρως λειτουργικό δικτυακό τόπο.
 2. Η παράδοση της Ιστοσελίδας του Πελάτη πραγματοποιείται μόλις η Ιστοσελίδα δημοσιευτεί “ζωντανά” στον Παγκόσμιο Ιστό ως πλήρως λειτουργική Ιστοσελίδα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Πελάτη, όπως αυτές περιγράφονται λεπτομερώς στην επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μεταξύ του Πελάτη και της Pame Digital.
 3. Οποιαδήποτε λειτουργικά προβλήματα με τον Ιστότοπο θα επιλύονται από την Pame Digital δωρεάν στο πλαίσιο των όρων της Εγγύησης, όπως περιγράφονται λεπτομερώς στους ακόλουθους όρους.
 4. Οι λειτουργικές και σχεδιαστικές αλλαγές ή προσθήκες που απαιτούνται μετά την παράδοση θα χρεώνονται με την κανονική ωριαία χρέωση της Pame Digital.
 5. Η παρούσα Εγγύηση δεν ισχύει εάν ο Πελάτης οφείλει χρήματα στην Pame Digital εκτός των συνήθων όρων πληρωμής.

Όρος εγγύησης

 • Κάθε ιστότοπος συνοδεύεται από εγγύηση 90 ημερών.
 • Η εγγύηση μπορεί να παραταθεί για περίοδο 12 μηνών, η οποία θα ανανεώνεται αυτόματα, εκτός εάν καταγγελθεί εγγράφως από τον πελάτη 30 ημέρες πριν από την επέτειο της παρούσας συμφωνίας.
 • Η απόφαση σχετικά με το τι αποτελεί ελάττωμα που υπόκειται σε εγγύηση εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια και στον καθορισμό της Pame Digital
 • Οποιαδήποτε εργασία που παρέχεται στο πλαίσιο της εγγύησης θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, όπως αυτό καθορίζεται από την Pame Digital.
 • Οποιεσδήποτε διαφορές σε σχέση με αξιώσεις εγγύησης, εάν δεν επιλυθούν με τον διαχειριστή λογαριασμού της Pame Digital, θα πρέπει να τίθενται υπόψη του διευθυντή γραφείου της Pame Digital, η απόφαση του οποίου θα είναι οριστική και δεσμευτική και για τα δύο μέρη.
 • Εάν η Pame Digital αποδεχτεί μια αξίωση στο πλαίσιο της εγγύησης και ενώ αποκαθιστά το πρόβλημα, στη συνέχεια διαπιστώσει, κατά την εύλογη γνώμη της, ότι το ελάττωμα εξαιρείται από τους όρους εγγύησης, ο πελάτης υποχρεούται να καταβάλει τις συνήθεις τιμές και χρεώσεις της Pame Digital για τις εργασίες αποκατάστασης.
 • Οι εγγυήσεις δεν μεταβιβάζονται σε νέους κατόχους ιστοτόπων.
 • Η Pame Digital διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει την εγγύηση χωρίς προειδοποίηση εάν, κατά την εύλογη γνώμη της, ο δικτυακός τόπος δεν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις αρχικές προδιαγραφές ή τον αρχικό του σκοπό.
 • Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο: – Η Pame Digital δεν θα φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια, ζημία ή αλλοίωση υλικού, λογισμικού, προγραμμάτων, δεδομένων και/ή πληροφοριών τρίτων που είναι αποθηκευμένα σε οποιοδήποτε μέσο, ανεξάρτητα από το πώς συμβαίνουν. ή για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που προκύπτει από απώλεια χρήσης, απώλεια κερδών ή εσόδων ή για οποιαδήποτε προκύπτουσα έμμεση ή επακόλουθη απώλεια ή ζημία Η συνολική ευθύνη της Pame Digital σε σχέση με όλες τις αξιώσεις που απορρέουν από την Εγγύηση δεν θα υπερβαίνει την αρχική τιμή αγοράς ή, κατά την επιλογή της Pame Digital, την αντικατάσταση του προϊόντος με ένα όμοιο ή παρόμοιο προϊόν.- Η Pame Digital αποκλείει όλες τις άλλες εγγυήσεις, όρους, προϋποθέσεις, δηλώσεις και δεσμεύσεις, είτε ρητές είτε σιωπηρές.
 • Η παρούσα εγγύηση διέπεται από τους νόμους της Τσεχικής Δημοκρατίας και αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ των μερών.

Όροι πληρωμής

 • Η εκτεταμένη εγγύηση πρέπει να πληρωθεί μηνιαίως ή ετησίως εκ των προτέρων με άμεση χρέωση.
 • Η εγγύηση λήγει αυτόματα σε περίπτωση μη πληρωμής.

Εξαιρέσεις

Τα ακόλουθα στοιχεία εξαιρούνται σκόπιμα από την εγγύηση

Φιλοξενία

– Εξαιρούνται τα ζητήματα που αποδίδονται άμεσα στη Φιλοξενία και ισχύουν οι όροι και προϋποθέσεις του παρόχου Φιλοξενίας.

Hacking

– Εξαιρούνται τα προβλήματα που προκαλούνται από hacking, εκτός εάν ο πελάτης διαθέτει επέκταση ασφαλείας που παρέχεται από την Pame Digital.

Ρυθμίσεις DNS

– μη εγκεκριμένη αλλαγή στις ρυθμίσεις DNS.

Μόνιμοι σύνδεσμοι

– μια αλλαγή στους μόνιμους συνδέσμους

Ρυθμίσεις στατικής σελίδας

– μια αλλαγή στις ρυθμίσεις στατικής σελίδας της αρχικής σελίδας/της αρχικής σελίδας

Πρόσθετα

– την εγκατάσταση επιπλέον πρόσθετων πρόσθετων

– τη διαγραφή υφιστάμενων πρόσθετων

Ενεργό θέμα

– η απενεργοποίηση του ενεργού θέματος και των πρόσθετων που είναι ενεργά τη δεδομένη στιγμή

Διαγραμμένο αρχείο

– Διαγραφή ενός αρχείου.

Απενεργοποιημένο θέμα ή πρόσθετο

– ένα απενεργοποιημένο θέμα ή πρόσθετο

Μη συμβατό θέμα ή πρόσθετο

– ένα μη συμβατό θέμα ή πρόσθετο.

Υπηρεσία τρίτου μέρους

– η αφαίρεση ή/και η απενεργοποίηση μιας υπηρεσίας τρίτου μέρους, π.χ. πύλη πληρωμών

Λειφθείσα άδεια χρήσης

– ληγμένη άδεια χρήσης μιας υπηρεσίας τρίτου μέρους

Μολυσμένο αρχείο

– ένα μολυσμένο αρχείο. κείμενο, εικόνα ή βίντεο

Δημοσιεύσεις και προσαρμοσμένες δημοσιεύσεις

– μια διαγραμμένη ανάρτηση ή προσαρμοσμένη ανάρτηση

Τρίτα μέρη

– Τεχνικά ζητήματα που προκαλούνται από τρίτους

Χρήστες

– Διαγραφή χρηστών χωρίς εκ νέου ανάθεση περιεχομένου

Ανάπτυξη

– Η ανάπτυξη εξαιρείται από την εγγύηση και επιβαρύνει τον πελάτη.

Όροι και προϋποθέσεις πληρωμής

Αρχικοί όροι της συμφωνίας

Με το παρόν εξουσιοδοτείτε την Pame Digital να ζητήσει χρεώσεις για τις ψηφιακές υπηρεσίες μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής μεταφοράς χρημάτων.

Όροι και προϋποθέσεις χρέωσης

Το παρόν έγγραφο περιγράφει τη δέσμευσή μας για την παροχή υπηρεσιών προς εσάς, σε σχέση με τις ρυθμίσεις πληρωμής που γίνονται μεταξύ της Pame Digital, (“ο Προμηθευτής”) και εσάς (“ο Πελάτης”). Καθορίζει τα δικαιώματά σας, τη δέσμευσή μας απέναντί σας και τις ευθύνες σας απέναντί μας, μαζί με το πού πρέπει να απευθυνθείτε για βοήθεια.

Η Pame Digital θα διατηρήσει τις πληροφορίες σχετικά με τον διορισμένο online τραπεζικό λογαριασμό σας στο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ιδιωτικές και εμπιστευτικές, εκτός εάν οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται για τους ακόλουθους λόγους:

 • Για να ξεκινήσει το χρηματοπιστωτικό μας ίδρυμα την ανάληψη του διορισμένου online τραπεζικού σας λογαριασμού.
 • Για το χρηματοπιστωτικό μας ίδρυμα σε σχέση με μια διαφορά.
 • Όπως απαιτείται από το νόμο.

Η Pame Digital θα διατηρεί αρχείο με τα δεδομένα του online τραπεζικού σας λογαριασμού για 2 χρόνια από την τελευταία ημερομηνία πληρωμής.

Ρύθμιση ανάληψης

Αναγνωρίζετε ότι το ποσό χρέωσης θα χρεωθεί από το λογαριασμό σας σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της συμφωνίας με την επιχείρησή μας.

Αναγνωρίζετε ότι ενδέχεται να υπάρξει καθυστέρηση στη διεκπεραίωση της αρχικής χρέωσης και των επόμενων, εάν:

 • υπάρχει δημόσια ή τραπεζική αργία την ημέρα της χρέωσης ή οποιαδήποτε ημέρα μετά την ημερομηνία χρέωσης.
 • η Pame Digital λαμβάνει αίτημα πληρωμής σε ημέρα που δεν είναι τραπεζική εργάσιμη ημέρα στην Τσεχική Δημοκρατία.
 • μια αίτηση πληρωμής μπορεί να ληφθεί μετά τις συνήθεις ώρες διακοπής της Pame Digital, από Δευτέρα έως Παρασκευή.
 • Οι πληρωμές που καθίστανται απαιτητές σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω περιπτώσεις θα διεκπεραιώνονται την επόμενη δυνατή εργάσιμη ημέρα.

Αλλαγές στη συμφωνία ή στους αρχικούς όρους

Αναγνωρίζετε ότι η Pame Digital οφείλει να παρέχει ειδοποίηση τουλάχιστον 14 ημερών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εάν προτίθεται να τροποποιήσει τους αρχικούς όρους της ρύθμισης. Η ειδοποίηση αυτή θα αναφέρει τυχόν αλλαγές στο ποσό, τη συχνότητα και οποιεσδήποτε άλλες αλλαγές στους αρχικούς όρους.

Εάν ο πελάτης επιθυμεί να συζητήσει τυχόν αλλαγές στους αρχικούς όρους, παρακαλούμε να επικοινωνήσει μαζί μας στο email hello@pamedigital.com, μέσω της φόρμας επικοινωνίας της ιστοσελίδας ή στα τηλέφωνά μας GR: (+30) 6942468284 και CZ: (+420) 606105556.

Αναγνωρίζετε ότι θα επικοινωνήσετε με την Επιχείρηση τουλάχιστον 7 εργάσιμες ημέρες πριν από την επόμενη προγραμματισμένη ημερομηνία πληρωμής, εάν επιθυμείτε να ακυρώσετε, να αναστείλετε, να τροποποιήσετε ή να αναβάλλετε οποιαδήποτε από τις ρυθμίσεις χρέωσης. Αναγνωρίζετε ότι οποιοδήποτε αίτημά τους για διακοπή ή ακύρωση των χρεωστικών ρυθμίσεων θα υπόκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις της σύμβασης ή στη διακριτική ευχέρεια της Pame Digital.

Εάν ο Πελάτης επιθυμεί να προβεί σε αλλαγές στις ρυθμίσεις πληρωμής, επικοινωνήστε μαζί μας στο email hello@pamedigital.com, μέσω της φόρμας επικοινωνίας του ιστότοπου ή στα τηλέφωνά μας GR: (+30) 6942468284 και CZ: (+420) 606105556.

Η ακύρωση οποιασδήποτε χρεωστικής ρύθμισης υπόκειται στην έγκριση της Pame Digital και δεν επηρεάζει την υποχρέωσή σας να καταβάλλετε πλήρως τα τέλη βάσει της σύμβασης.

Διαφορές

Αναγνωρίζετε ότι οποιεσδήποτε αμφισβητούμενες χρεωστικές πληρωμές θα απευθύνονται σε ή Επιχειρήσεις ή στο email hello@pamedigital.com

Η Pame Digital θα προσπαθήσει να επιλύσει το θέμα απευθείας μαζί σας & θα παράσχει αποδεικτικά στοιχεία για την υποστήριξη της κλήρωσης.

Εάν η Pame Digital δεν μπορεί να τεκμηριώσει τον λόγο της ανάληψης, θα λάβετε επιστροφή του ποσού της ανάληψης στον λογαριασμό ηλεκτρονικής τραπεζικής από τον οποίο χρεώθηκαν αρχικά τα χρήματα.

Εάν δεν λάβετε ικανοποιητική απάντηση από την Pame Digital για τη διαφωνία σας, συμφωνείτε να επικοινωνήσετε με το χρηματοπιστωτικό σας ίδρυμα.

Ευθύνες του πελάτη

Αναγνωρίζετε ότι τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού έχουν επαληθευτεί με πρόσφατη τραπεζική δήλωση για να διασφαλιστεί η ακρίβεια των στοιχείων που παρέχονται και ότι θα επικοινωνήσετε με το χρηματοπιστωτικό σας ίδρυμα εάν δεν είστε βέβαιοι για την ακρίβεια αυτών των στοιχείων.

Αναγνωρίζετε ότι είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι υπάρχουν επαρκή εκκαθαρισμένα κεφάλαια στον καθορισμένο λογαριασμό μέχρι την ημερομηνία λήξης, ώστε να είναι δυνατή η άμεση χρέωση κατά την ημερομηνία χρέωσης. Οι άμεσες χρεώσεις πραγματοποιούνται συνήθως εν μία νυκτί, ωστόσο οι συναλλαγές μπορεί να διαρκέσουν έως και τρεις (3) εργάσιμες ημέρες ανάλογα με το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.

Κατά συνέπεια, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι επαρκή κεφάλαια θα παραμείνουν στον υποδειχθέντα λογαριασμό μέχρι να χρεωθεί το ποσό της άμεσης χρέωσης από τον λογαριασμό και ότι εάν δεν υπάρχουν επαρκή διαθέσιμα κεφάλαια, συμφωνείτε ότι η Pame Digital δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν τέλη και χρεώσεις που ενδέχεται να χρεωθούν είτε από το χρηματοπιστωτικό σας ίδρυμα είτε από το δικό μας.

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι οι λογαριασμοί που έχετε ορίσει μπορούν να προχωρήσουν σε τραπεζικές μεταφορές. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε να ενημερώσετε την Pame Digital εάν ο διορισμένος λογαριασμός μεταφερθεί ή κλείσει. Συμφωνείτε να επικοινωνήσετε με το χρηματοπιστωτικό σας ίδρυμα εάν χρειαστεί να επιβεβαιώσετε αυτά τα σημεία.

Αναγνωρίζετε ότι θα είστε υπεύθυνοι για τυχόν τέλη και επιβαρύνσεις που επιβάλλονται από το χρηματοπιστωτικό σας ίδρυμα για κάθε ανεπιτυχή απόπειρα χρέωσης μαζί με τυχόν έξοδα είσπραξης, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, τυχόν αμοιβών δικηγόρων ή/και αμοιβών εισπρακτικών εταιρειών που ενδέχεται να προκύψουν για την Pame Digital.

Εξουσιοδοτείτε την Pame Digital να επιχειρήσει να ζητήσει εκ νέου κάθε ανεπιτυχή τραπεζική μεταφορά μετά από 3 εργάσιμες ημέρες. Εάν η τραπεζική μεταφορά παραμείνει ανεπιτυχής μετά από 14 ημέρες, εξουσιοδοτείτε την Pame Digital να αναστείλει όλες τις υπηρεσίες, εν αναμονή της τραπεζικής μεταφοράς.

Ακυρώσεις

Τα αιτήματα ακύρωσης θα αναγνωρίζονται από την Pame Digital μόνο εάν υποβληθούν μέσω της φόρμας επικοινωνίας του ιστότοπου.

Τα Αιτήματα ακύρωσης ενδέχεται να μην αναγνωρίζονται εάν υποβληθούν μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η ακύρωση της ηλεκτρονικής τραπεζικής μεταφοράς χρημάτων δεν επηρεάζει την υποχρέωσή σας να πληρώσετε πλήρως τα τέλη βάσει της σύμβασης.